Podmínky užívání

by Veronika Hanslíková

1. Úvod

1.1 Následující podmínky (“Podmínky užívání”) se vztahují k Vašemu přístupu na/ a používání webových
stránek www.aknelinka.cz provozovaných společností Alfa Medimedia s.r.o., se sídlem Choteč 61, Choteč
267 27 (dále jen “Alfa Medimedia”, “my”, “naše” nebo “nás”) (dále jen “Webové stránky”). Použití našich
Webových stránek zahrnuje přístup a procházení a stání se jejich registrovaným uživatelem.

1.2 Tyto Podmínky užívání je třeba číst společně s našimi Pravidly ochrany osobních údajů (“Pravidla
ochrany osobních údajů”). Prosím, přečtěte si tyto Podmínky užívání a naše Pravidla ochrany osobních
údajů pečlivě, a uložte si je a/nebo vytiskněte si je pro budoucí použití, jelikož oba tyto dokumenty se
vztahují k používání našich Webových stránek.

1.3 Použitím našich Webových stránek potvrzujete, že jste přečetli, porozuměli a akceptovali tyto
Podmínky užívání a Pravidla ochrany osobních údajů a budete je dodržovat. V případě, že nesouhlasíte,
případně nemůžete dodržovat tyto Podmínky užívání a Pravidla ochrany osobních údajů, jste povinen
neprodleně přestat používat Webové stránky.

2. Změny těchto Podmínek užívání

2.1 Společnost Alfa Medimedia s.r.o. může změnit tyto Podmínky užívání změnou této stránky, přičemž
pokračováním používání Webových stránek souhlasíte s těmito změnami. Prosím, zkontrolujte čas od času
tuto stránku a věnujte pozornost případným aktualizacím.

3. Změny na našich Webových stránkách

3.1 Čas od času můžeme aktualizovat naše Webové stránky a měnit obsah dostupný pro návštěvníky
Webových stránek. Nemáme nicméně žádnou povinnost aktualizovat Webové stránky a nezaručujeme, že
Webové stránky a jejich obsah je aktuální.

3.2 Negarantujeme, že naše Webové stránky, nebo jakýkoliv obsah na nich dostupný, budou bez chyb či
nedostatků.

3.3 Máte-li jakékoliv dotazy týkající se našich Webových stránek, Podmínek užívání nebo nás chcete
kontaktovat z jakéhokoliv jiného důvodu, prosím, učiňte tak prostřednictvím info@alfamedimedia.cz.

4. Přístup na naše Webové stránky

4.1 Webové stránky jsou Vám k dispozici zdarma.

4.2 Nemůžeme zaručit, že naše Webové stránky, nebo jakýkoliv jejich obsah, budou vždy přístupné nebo
Váš přístup bude nepřerušovaný. Přístup je povolen na přechodnou dobu a my jej můžeme pozastavit,
odvolat, přerušit, případně změnit vše či jakoukoliv část Webových stránek bez předchozího upozornění, a
to z jakéhokoliv důvodu. Neodpovídáme Vám za to, že naše Webové stránky nebudou z jakéhokoliv
důvodu a na jakkoliv dlouhou dobu k dispozici.

4.3 Tato Webová stránka je určena pouze pro obyvatele České Republiky (dále jen „ČR“).

4.4 Neručíme, že obsah dostupný na/ nebo prostřednictvím našich Webových stránek je odpovídající pro /
či dostupný v jiných lokalitách. Můžeme kdykoliv omezit dostupnost našich Webových stránek jakékoliv
osobě nebo v rámci jakékoliv zeměpisné oblasti. V případě, že se rozhodnete navštívit naše Webové
stránky mimo ČR, činíte tak na vlastní nebezpečí.

5. Vaše užívání Webových stránek

5.1 Použijete-li naše Webové stránky, souhlasíte s tím, že nebudete:

a. používat Webové stránky k jakémukoliv účelu, který je nezákonný, nevhodný či protiprávní;
b. používat Webové stránky způsobem, který porušuje práva kohokoliv jiného, případně omezuje či
zabraňuje jejich používání někomu jinému;
c. rozebírat, dešifrovat ani jinak dekompilovat jakýkoliv software, aplikace, aktualizace nebo hardware
dostupný prostřednictvím Webových stránek;
d. používat Webové stránky jakýmkoliv jiným způsobem, který je zakázaný těmito Podmínkami užívání.

5.2 Souhlasíte, že je Vaší povinností mít nainstalovaný antivirus, firewall a další potřebný bezpečnostní
software při procházení Internetu a přístupu k těmto Webovým stránkám, a pro zachování bezpečnosti
hesla/ uživatelského jména v souvislosti s jakýmikoliv uživatelskými účty vztahující se k Webovým
stránkám (je-li to relevantní). Společnost Alfa Medimedia s.r.o. neodpovídá za zanedbání Vaší povinnosti
přijmout přiměřená opatření při procházení Internetu a našich Webových stránek.

5.3 Nesmíte zneužívat naše Webové stránky k vědomému šíření virů, trojských koní (trojans), červů
(worms), logických bomb (logic bombs) či jiných materiálů, kterou mohou být nebezpečné či technicky
škodlivé. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k našim Webovým stránkám, serveru, na
kterém jsou uloženy naše Webové stránky, nebo k jakémukoliv serveru, počítači či databázi připojených k
našim Webovým stránkám. Nesmíte zaútočit na naše Webové stránky prostřednictvím útoku “Odepření
služby” nebo distribuovaným útokem “Odepření služby”. Porušením těchto ustanovení může dojít ke
spáchání trestného činu a jako takové to budeme oznamovat příslušným orgánům a budeme spolupracovat s
těmito orgány tím, že jim odhalíme Vaší identitu. Pokud porušíte tyto podmínky, Vaše právo na používání
našich Webových stránek okamžitě zaniká.

5.4 Obsah našich Webových stránek je určen pouze pro obecné informační účely a neslouží k šíření
doporučení, na které byste se měli spoléhat. Jste povinen získat radu profesionála či specialisty před tím,
než začnete jednat, či se zdržíte určitého jednání, na základě obsahu našich Webových stránek.

5.5 Přestože vyvíjíme značné úsilí k aktualizaci informací na našich Webových stránkách, neposkytujeme
žádné garance, prohlášení nebo záruky, že obsah je přesný, úplný a aktuální, ani že naše Webové stránky
neporušují práva žádných třetích osob. Neodpovídáme za Vaše používání obsahu na Webových stránkách a
Vaše používání Webových stránek je zcela na vlastní nebezpečí.

6. Práva duševního vlastnictví

6.1 Jsme vlastníkem a držitelem licence ke všem právům duševního vlastnictví na našich Webových
stránkách a v materiálech na nich zveřejněných. Duševní vlastnictví zahrnuje texty, obrázky, zvuk a
videoklipy, případně jiná díla publikována na Webových stránkách. Tato díla jsou chráněna autorskými
právy a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

6.2 Jestliže souhlasíte s těmito Podmínkami užívání, můžete si prohlížet, stahovat, tisknout a použít obsah z
Webových stránek za předpokladu, že:

a. naše postavení jako autorů obsahu bude vždy bráno v potaz ;
b. nebudete používat obsah k obchodním účelům;
c. nebudete jakýmkoliv způsobem měnit obsah Webových stránek;
d. nebudete upravovat obsah a budete používat ilustrace z našich Webových stránek, a případně jiný
vizuální obsah, ve spojení s jejich doprovodným textem.

6.3 Nemáte-li náš písemný souhlas, nesmíte obsah Webových stránek v žádném případě použít způsobem,
který je v rozporu s těmito Podmínkami užívání. Jestliže vytisknete, zkopírujete či stáhnete jakoukoliv část
z našich Webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami užívání, Vaše právo užívání Webových stránek
zaniká a budete muset, na základě naší žádosti, vrátit všechny kopie materiálu, které si pořídíte.

7. Obsah tvořený uživateli

7.1 Společnost Alfa Medimedia s.r.o. může používat na Webových stránkách nástroj, který Vám umožní
odeslat nebo vkládat obsah na Webové stránky, např. na veřejném fóru nebo blogu. Vložením obsahu
souhlasíte s tím, že:

a. plně odpovídáte za obsah, který odešlete nebo vložíte, a že nebudete vkládat jakýkoliv obsah, který
je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, rasově, eticky či
jinak nezákonný a/ nebo nevhodný jakýmkoli způsobem;
b. slibujete, že jakýkoliv obsah je: (i) pro Vás původním a že žádná jiný subjekt nemá jakékoliv právo,
titul nebo podíl na obsahu; a/ nebo (ii) máte všechna potřebná práva, licence, souhlasy a oprávnění k
vložení obsahu na Webové stránky pro použití společností Alfa Medimedia s.r.o. v souladu s těmito
Podmínkami užívání.

7.2 V případě, že vložíte obsah na naše Webové stránky, udělujete tím následující licence:

a. nevýhradní, bezúplatnou, celosvětovou, trvalou licenci společnosti Alfa Medimedia s.r.o. k
používání obsahu, a to jakýmkoliv způsobem, který považujeme za vhodný, a k pověření ostatních, aby tak
učinili. Také souhlasíte s tím, že se neodvolatelně a bezpodmínečně vzdáváte veškerých nemajetkových
práv, které můžete mít v souvislosti s obsahem Vámi odeslaným či vloženým na Webové stránky;

b. nevýhradní, bezúplatnou licenci pro jiné uživatele Webových stránek pro přístup k Vašemu obsahu
prostřednictvím Webových stránek za účelem přístupu k takovému obsahu a jeho používání v souladu
s Podmínkami užívání.

7.3 Společnost Alfa Medimedia s.r.o. může před-vybrat, přezkoumat, upravovat, měnit, odmítnout nebo
odstranit obsah odeslaný nebo vložený na Webové stránky, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, ačkoliv
nemá žádnou povinnost tak učinit. Neodpovídáme za obsah odeslaný nebo vložený Vámi nebo jiným
uživatelem na tyto Webové stránky.

7.4 Nejsme povinni uchovávat jakýkoli obsah a neodpovídáme Vám za vymazání, zničení nebo ztrátu
jakéhokoli obsahu, který nebyl poskytnut námi. V případě, že je to nutné, můžeme obsah uchovávat za
účelem splnění našich právních povinnosti, k řešení sporů a vymáhání dodržování těchto Podmínek
užívání.

8. Omezení naší odpovědnosti

8.1 Nic v těchto Podmínkách užívání neomezuje a nevylučuje:

a. naši odpovědnost za zranění či smrt způsobené naší nedbalostí, podvodem nebo úmyslným
uvedením v omyl;
b. Vaše oprávnění v rámci práva na ochranu spotřebitele; nebo
c. jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být omezena nebo vyloučena podle práva ČR.

8.2 V rozsahu povoleném zákonem výslovně vylučujeme veškerá prohlášení, záruky či jiné podmínky,
které se mohou vztahovat na naše Webové stránky nebo jakýkoliv obsah na nich, ať už výslovně či
nevýslovně uvedené.

8.3 Neodpovídáme vůči žádnému z uživatelů za ztrátu či újmu způsobenou na základě smlouvy, deliktu
(včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jiným způsobem, a to i v případě, že ztráta nebo
škoda byla předvídatelná, a došlo k ní v důsledku/ souvislosti s:

a. užíváním nebo nemožností použití našich Webových stránek;
b. užíváním nebo spoléháním se na jakýkoliv obsah, který je zobrazený nebo k dispozici na našich
Webových stránkách.

8.4 Pokud jste uživatel – podnikatel, vezměte, prosím, na vědomí, že zejména neodpovídáme za:

a. jakoukoliv ztrátu zisku, obchodu, podnikání či příjmů;
b. přerušení podnikání;
c. ztrátu předpokládaných úspor;
d. ztrátu dobrého jména, příležitostí nebo pověsti;
e. ztrátu údajů;
f. jakékoliv zvláštní, nepřímé, nahodilé, represivní nebo exemplární ztráty způsobené jakýmkoliv
způsobem,
vyplývající z/ nebo v souvislosti s těmito Podmínkami užívání, nebo Vaším užíváním Webových stránek
(bez ohledu na to, zda je nárok vznesený na základě porušení smlouvy, nedbalosti nebo jiného deliktu, na
základě zákona či jinak).

8.5 V případě, že jste uživatel – spotřebitel, vezměte, prosím, na vědomí, že poskytujeme Webové stránky
pouze pro domácí a soukromé účely. Souhlasíte s tím, že nebudete používat naše Webové stránky pro
jakékoliv komerční či obchodní účely, a neodpovídáme Vám za jakékoliv ztráty zisku, ztrátu podnikání,
přerušení podnikání nebo jiné ztráty obchodních příležitostí. Neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty či
škody způsobené viry, distribuovaným útokem „Odepření služby“ nebo jiným technologicky škodlivým
materiálem, který může infikovat Vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné
vlastněné materiály, v důsledku používání našich Webových stránek nebo na základě stahování jakéhokoliv
obsahu z nich, případně z jiných webových stránek, na které odkazuje.

8.6 Informace přenášené skrze tyto Webové stránky budou šířené veřejnými telekomunikačními sítěmi.
Nezaručujeme, že Webové stránky budou dostupné, nebo že provoz těchto Webových stránek bude
nepřerušený nebo bezchybný a neneseme za toto žádnou odpovědnost.

9. Odkazy na webové stránky třetích osob

9.1 Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob. Nekontrolujeme,
nepotvrzujeme nebo jinak neschvalujeme obsah jakýchkoliv webových stránek třetích osob a Vaše
používání takových webových stránek je výhradně na vlastní nebezpečí. Nemáme žádnou kontrolu nad
obsahem jakýchkoli webových stránek třetích osob.

9.2 Neodpovídáme za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek třetích osob, ani odpovědnost za
jakékoliv škody nebo újmu, které můžete utrpět jejich návštěvami a/ nebo jejich používáním.

10. Ostatní důležité podmínky

10.1 Společnost Alfa Medimedia s.r.o. může kdykoliv a podle vlastního uvážení přerušit nebo ukončit
některé vlastnosti či nástroje Webových stránek.

10.2 Pokud příslušný soud shledá některé z ustanovení těchto Podmínek užívání nezákonným, neplatným
nebo nevymahatelným, zbytek ustanovení těchto Podmínek užívání zůstává v platnosti a účinnosti.

10.3 Jakékoliv prodlení společnosti Alfa Medimedia s.r.o. s výkonem či vynucením práva nebo ustanovení
těchto Podmínek užívání nebude představovat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

10.4 Není-li v těchto Podmínkách užívání výslovně uvedeno jinak, nic v těchto Podmínkách užívání
nezakládá jakákoliv práva, opatření nebo výhody komukoliv jinému než Vám a společnosti Alfa
Medimedia s.r.o.

10.5 Tyto Podmínky užívání stanovují úplnou dohodu mezi námi a Vámi, a nahrazují veškeré předchozí
podmínky, záruky a/ nebo prohlášení v maximálním rozsahu dovoleném zákonem.

10.6 Společnost Alfa Medimedia s.r.o. může pozastavit Váš přístup na Webové stránky na základě porušení
těchto Podmínek užívání. Vedle toho můžete Vy i my kdykoliv zrušit naši dohodu na základě těchto
Podmínek užívání, a to písemně zasláním druhé straně. Jestliže tato dohoda bude zrušena, musíte okamžitě
přestat používat naše Webové stránky.

10.7 Jestliže jste spotřebitel, vezměte, prosím, na vědomí, že tyto Podmínky užívání, jejich předmět a vznik
se řídí právem ČR. Obě strany, tj. my i Vy, se shodují, že soudy ČR budou mít výhradní příslušnost.

10.8 Jestliže jste podnikatel, tyto Podmínky užívání a jakékoliv spory nebo nároky vyplývající z/ nebo
související s nimi, jejich předmětem nebo vznikem (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se řídí zákony
ČR. Pokud budete podnikat jakékoliv právní kroky týkající se Vašeho používání Webových stránek nebo
těchto Podmínek užívání, souhlasíte s tím, že tak učiníte u soudů ČR.

10.9 Podmínky užívání a Pravidla ochrany osobních údajů jsou k dispozici v následujících jazycích:
Čeština.